Inicio Resumen Diccionario Traductor Aprende ESI
       
Alfabeto Verbos Sustantivos Numeros Extras / Contacto

Naciones del mundo

Naciones     Regiones     Cuidades


Español Español Simplificado Inglés 普通话拼音
Abjasia Abkhaza Abkhazia ā-bó-kǎ-cí-gòng-hé-guó
Albania Albania Albania ā-ěr-bā-ní-yà
Argelia Algeria Algeria ā-ěr-jí-lì-yà
Afganistán Afghanistan Afghanistan ā-fù-hàn
Argentina Argentina Argentina ā-gēn-tíng
Emiratos Árabes Unidos
Emirates United Arab Emirates ā-lā-bó-lián-hé-qiú-zhǎng-guó
Omán Oman Oman ā-màn
Azerbaiyán Azerbaijan Azerbaijan ā-sài-bài-jiāng
Egipto Egypt Egypt āi-jí
Etiopía Ethiopia Ethiopia āi-sài-é-bǐ-yà
Irlanda Eire Ireland ài-ěr-lán
Estonia Eesti Estonia ài-shā-ní-yà
Andorra Andorra Andorra ān-dào-ěr-gòng-hé-guó
Angola Angola Angola ān-gē-lā
Antigua y Barbuda
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda ān-tí-guā-hé-bā-bù-dá
Australia Australia Australia ào-dà-lì-yà
Austria Osterreich Austria ào-dì-lì
Barbados Barbados Barados bā-bā-duō-sī-gòng-hé-guó
Papúa-Nueva Guinea
Papau New Guinea Papau New Guinea bā-bù-yà-xīn-jǐ-nèi-yà
Bahamas Bahamas Bahamas, The bā-hā-mǎ-guó
Paquistán Pakistan Pakistan bā-jī-sī-tǎn
Paraguay Paraguay Paraguay bā-lā-guī
Baréin Bahrain Bahrain bā-lín
Panamá Panama Panama bā-ná-mǎ
Brasil Brasil Brazil bā-xī
Bielorrusia Belarus Belarus bái-é-luó-sī
Bulgaria Balgaria Bulgaria bǎo-jiā-lì-yà
Corea del Norte
North Korea North Korea běi-cháo-xiān
Benín Benin Benin bèi-níng
Bélgica Belgium Belgium bǐ-lì-shí
Perú Peru Peru bì-lǔ
Islandia Iceland Iceland bīng-dǎo
Bosnia Bosnia Bosnia and Herzegovina bō-hēi
Polonia Polska Poland bō-lán
Bolivia Bolivia Bolivia bō-lì-wéi-yà
Botsuana Botswana Botswana bó-cí-wǎ-nà
Belice Belize Belize bó-lì-zī
Bután Bhutan Bhutan bù-dān
Burkina  Faso
Bukina Faso Bukina Faso bù-jī-nà-fǎ-suǒ
Burundi Burundi Burundi bù-lóng-dí
Guinea Ecuatorial
Equatorial Guinea Equatorial Guinea chì-dào-jǐ-nèi-yà
Dinamarca Danmark Denmark dān-mài
Alemania Deutschland Germany dé-guó
Timor Oriental
Timor Leste East Timor dōng-dì-wèn
Togo Togo Togo duō-gē
República Dominicana
Dominican Republic Dominican Republic duō-mǐ-ní-jiā-gòng-hé-guó
Dominica Dominica Dominica duō-mǐ-ní-jiā
Rusia Rossiya Russia é-luó-sī
Ecuador Ecuador Ecuador è-guā-duō-ěr
Eritrea Eritrea Eritrea è-lì-tè-lǐ-yà
Francia France France fǎ-guó
Filipinas Filipinas Philippines fēi-lǜ-bīn
斐济 Fiji Fiji fěi-jì
Finlandia Suomi Finland fēn-lán
Cabo Verde
Cape Verde Cape Verde fó-dé-jiǎo-gòng-hé-guó
Gambia Gambia Gambia gāng-bǐ-yà
República del Congo
Congo-Brazzaville Republic of the Congo gāng-guǒ-gòng-hé-guó
República Democrática del Congo
Congo-Kinshasa Democratic Republic of the Congo gāng-guǒ-mín-zhǔ-gòng-hé-guó
Colombia Columbia Columbia gē-lún-bǐ-yà
Costa Rica
Costa Rica Costa Rica gē-sī-dá-lí-jiā
Granada Grenada Grenada gé-lín-nà-dá
Georgia Sakartvelo Georgia gé-lǔ-jí-yà
Cuba Cuba Cuba gǔ-bā
Guayana Francesa
Guyana Guyana, French Guiana guī-yà-nà
Kazajistán Kazakhstan Kazakhstan hā-sà-kè-sī-tǎn
Haití Haiti Haiti hǎi-dì
Corea del Sur
South Korea South Korea hán-guó
Holanda, Países Bajos
Nederland Netherlands, Holland hé-lán
Montenegro Tsrna Gora Montenegro hēi-shān-gòng-hé-guó
Honduras Honduras Honduras hóng-dū-lā-sī
Kiribati Kiribati Kiribati jī-lǐ-bā-sī
Yibuti Djibouti Djibouti jí-bù-tí
Kirguistán Kyrgyzstan Kyrgyzstan jí-ěr-jí-sī-sī-tǎn
Guinea, Guinea Conakri
Guinea-Conakry Guinea, Guinea-Conakry jǐ-nèi-yà
Guinea-Bisáu Guinea-Bissau Guinea-Bissau jǐ-nèi-yà-bǐ-shào-gòng-hé-guó
Canadá Canada Canada jiā-ná-dà
Ghana Ghana Ghana jiā-nà
Palestina, Israel
Canaan Palestine, Israel jiā-nán
Gabón Gabon Gabon jiā-péng
Camboya Kampuchea Cambodia jiǎn-pǔ-zhài
República Checa
Czech Republic Czech Republic jié-kè-gòng-hé-guó
Zimbabue Zimbabwe Zimbabwe jīn-bā-bù-wéi
Camerún Cameroun Cameroon kā-mài-lóng
Catar Qatar Qatar kǎ-tǎ-ěr
Comoras Komori Comoros kē-mó-luó
Kosovo Kosovo Kosovo kē-suǒ-wò
Costa de Marfil
Côte d'Ivoire Ivory Coast kē-tè-dí-wǎ
Kuwait Kuwait Kuwait kē-wēi-tè
Croacia Hrvatska Croatia kè-luó-dì-yà
Cachemira Kashmir Kashmir kè-shí-mǐ-ěr
Kenia Kenya Kenya kěn-ní-yà
Letonia Latvia Latvia lā-tuō-wéi-yà
Lesoto Lesotho Lesotho lái-suǒ-tuō
Laos Lao Laos lǎo-wō
Líbano, El Líbano
Libnan Lebanon lí-bā-nèn
Liberia Liberia Liberia lì-bǐ-lǐ-yà
Libia Libya Libya lì-bǐ-yà
Lituania Lietuva Lithuania lì-táo-wǎn
Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein liè-zhī-dūn-shì-dēng
Luxemburgo Letzebuer Luxembourg lú-sēn-bǎo
Ruanda Rwanda Rwanda lú-wàng-dá
Rumanía Romania Romania luó-mǎ-ní-yà
Madagascar Madagasikara Madagascar mǎ-dá-jiā-sī-jiā-gòng-hé-guó
Malta Malta Malta mǎ-ěr-tā
Malaui Malawi Malawi mǎ-lā-wéi
Malasia Malaysia Malaysia mǎ-lái-xī-yà
Mali, Malí
Mali Mali mǎ-lǐ
Macedonia Macedonia Macedonia mǎ-qí-dùn
Islas Marshall
Marshall Islands Marshall Islands mǎ-shào-ěr-qún-dǎo-gòng-hé-guó
Maldivas Maldives Maldives mǎ-ěr-dài-fū
Mauricio Maurice Mauritius máo-lǐ-qiú-sī
Mauritania Muritania Mauritania máo-lì-tǎ-ní-yà
Estados Unidos de América
USA United States of America měi-guó
Mongolia Mongolia Mongolia méng-gǔ
Micronesia Micronesia Micronesia mì-kè-luó-ní-xī-yà
Birmania o Myanmar
Myanma Myanmar, Burma miǎn-diàn
Bangladés Bangladesh Bangladesh mèng-jiā-lā-guó
Moldavia Moldova Moldova mó-ěr-duō-wǎ
Marruecos Maghrib Morocco mó-luò-gē
Mónaco Monaco Monaco mó-nà-gē
Mozambique Mosambique Mozanbique mò-sāng-bǐ-kè
México Mexico Mexico mò-xī-gē
Nagorno-Karabaj Nagorno-Karabakh Nagorno-Karabakh nà-gē-ěr-nuò-kǎ-lā-bā-hè
Namibia Namibia Namibia nà-mǐ-bǐ-yà
Sudáfrica South Africa South Africa nán-fēi
Sudán del Sur
South Sudan South Sudan nán-sū-dān
Nauru Nauru Nauru nǎo-lǔ
Nepal Nepal Nepal ní-bó-ěr
Nicaragua Nicaragua Nicaragua ní-jiā-lā-guā
Níger Nijer Niger ní-rì-ěr
Nigeria Nigeria Nigeria ní-rì-lì-yà
Noruega Norge Norway nuó-wēi
Palaos Palau Palau pà-láo-gòng-hé-guó
Portugal Portugal Portugal pú-táo-yá
Japón Nihon Japan rì-běn
Suecia Sverige Sweden ruì-diǎn
Suiza Schweizerische Switzerland ruì-shì
El Salvador
El Salvador El Salvador sà-ěr-wǎ-duō
Samoa Samoa Samoa sà-mó-yà
Serbia Serbia Serbia sài-ěr-wéi-yà
Sierra Leona
Sierra Leone Sierra Leone sài-lā-lì-áng
Senegal Senegal Senegal sài-nèi-jiā-ěr
Chipre Cyprus Cyprus sài-pǔ-lù-sī
Seychelles Seychelles Seychelles sài-shé-ěr
Arabia Saudí
Arabiyah as Saudiyah Saudi Arabia shā-tè-ā-lā-bó
Santo Tomé y Príncipe
Sao Tome andPrincipe Sao Tome and Principe shèng-duō-měi-hé-pǔ-lín-xī-bǐ
San Cristóbal y Nieves
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis shèng-jī-cí-hé-ní-wéi-sī-lián-bāng
Santa Lucía
Saint Lucia Saint Lucia shèng-lú-xī-yà
San Marino
San Marino San Marino shèng-mǎ-lì-nuò
San Vicente y las Granadinas
Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines shèng-wén-sēn-tè-hé-gé-lín-nà-dīng-sī
Sri Lanka
Sri Lanka Sri Lanka sī-lǐ-lán-kǎ
Eslovaquia Slovakia Slovakia sī-luò-fá-kè
Eslovenia Slovania Slovenia sī-luò-wén-ní-yà
Suazilandia Swaziland Swaziland sī-wēi-shì-lán
Sudán Sudan Sudan sū-dān
Surinám Suriname Suriname sū-lǐ-nán
Islas Salomón
Solomon Islands Solomon Islands suǒ-luó-mén-qún-dǎo
Somalia Somalia Somalia suǒ-mǎ-lǐ
Somalilandia Somailand Somaliland suǒ-mǎ-lǐ
Tayikistán Tajikistan Tajikistan tǎ-jí-kè-sī-tǎn
Tailandia Thailand Thailand tài-guó
Tanzania Tanzania Tanzania tǎn-sāng-ní-yà
Tonga Tonga Tonga tāng-jiā
Trinidad y Tobago
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago tè-lì-ní-dá-hé-duō-bā-gē
Túnez Tunis Tunisia tū-ní-sī
Tuvalu Tuvalu Tuvalu tú-wǎ-lú
Turquía Turkiye Turkey tǔ-ěr-qí
Turkmenistán Turkmenistan Turkmenistan tǔ-kù-màn-sī-tǎn
Vanuatu Vanautu Vanautu wǎ-nǔ-ā-tú
Guatemala Guatamala Guatamala wēi-dì-mǎ-lā
Venezuela Venezuela Venezuela wěi-nèi-ruì-lā
Brunei Brunei Brunei wén-lái
Uganda Uganda Uganda wū-gān-dá
Ucrania Ukraine Ukraine wū-kè-lán
Uruguay Uruguay Uruguay wū-lā-guī
Uzbekistán Uzbekistan Uzbekistan wū-zī-bié-kè-sī-tǎn
España Espanya Spain xī-bān-yá
Grecia Greece Greece xī-là
Singapur Singapore Singapore xīn-jiā-pō
Nueva Zelanda
Aotearoa New Zealand xīn-xī-lán
Hungría Magyar Hungary xiōng-yá-lì
Siria Suriyah Syria xù-lì-yà
Jamaica Jamaica Jamaica yá-mǎi-jiā
Armenia Hayastan Armenia yà-měi-ní-yà
Yemen Yemen Yemen yě-mén
Irak Iraq Iraq yī-lā-kè
Persia Persia Iran yī-lǎng
Italia Italia Italy yì-dà-lì
La India
India India yìn-dù
Indonesia Indonesia Indonesia yìn-dù-ní-xī-yà
Gran Bretaña, Reino Unido
Britian United Kingdom of Great Britian and Northern Ireland yīng-guó
Jordania Jordon Jordon yuē-dàn
Vietnam Vietnam Vietnam yuè-nán
Zambia Zambia Zambia zàn-bǐ-yà
Chad Chad Chad zhà-dé
Chile Chile Chile zhì-lì
República Centroafricana
Central African Republic Central African Republic zhōng-fēi-gòng-hé-guó
China China China zhōng-guó