Inicio Resumen Diccionario Traductor Aprende ESI
       
Alfabeto Verbos Sustantivos Numeros Extras / Contacto

Ciudades del mundo

Naciones     Regiones     Ciudades


Español Español Simplificado Inglés 普通话拼音
París
Paris Paris bā-lí
Pekín
Bei-jing Beijing, Peking běi-jīng
Belgrado
Beograd Belgrade bèi-ěr-gé-lái-dé
Buenos Aires
Buenos Aires Buenos Aires bù-yí-nuò-sī-ài-lì-sī
Damasco
Dimashq Damascus dà-mǎ-shì-gé
Dublín Dublin Dublin dū-bó-lín
Cantón Guang-zhou Canton, Guangzhou guǎng-zhōu
Guilín Gui-lin Guilin guì-lín
La Habana
Habana Havana hā-wǎ-nà
Kiev Kyiv Kiev jī-fǔ
Cafarnaúm Capernaum Capernaum jiā-bǎi-nóng
Calcuta
Kolkata Calcutta jiā-ěr-gè-dá
San Francisco
San Francisco San Francisco jiù-jīn-shān
Ciudad del Cabo
Hui Gaeb Cape Town kāi-pǔ-dūn
Río de Janeiro
Rio de Janeiro Rio de Janeiro lǐ-yuē-rè-nèi-lú
Londres London London lún-dūn
Roma Roma Rome luó-mǎ
Los Ángeles
Los Angeles Los Angeles luò-shān-jī
Madrid Madrid Madrid mǎ-dé-lǐ
Manaos Manaus Manaus mǎ-nǎo-sī
Moscú Moskva Moscow mò-sī-kē
Nápoles Napoli Naples nà-bù-lè-sī
Nueva York
New York City New York City niǔ-yuē
Shanghái Shang-hai Shanghai shàng-hǎi
Sao Paulo
Sao Paulo Sao Paulo shèng-bǎo-luó
Santiago de Chile
Santiago Santiago shèng-dì-yà-gē
Tarento Tarentum Taranto tǎ-lán-tuō
Taipei Tai-bei Taipei, Taiping tái-běi
Túnez
Carthage Tunis tū-ní-sī
Viena Wien Vienna wéi-yě-nà
Xian Xi-an Xian xī-ān
Sidney Sidney Sidney xī-ní
Hong Kong
Hong Kong Hong Kong xiāng-gǎng
Atenas Athinai Athens yǎ-diǎn